Części zamienne do laptopów info(at)wymiana-wyswietlacza.pl / pon – pt 7:00 – 15:30

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PODSUMOWANIE PODSTAWOWE

Spółka Výměna-displeje.cz s.r.o. przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy w zakresie sprzedaży towarów (lub do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem takiej umowy), oraz przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązków publiczno-prawnych tej Spółki.


1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka handlowa Výměna-displeje.cz s.r.o, z siedzibą w Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, Republika Czeska, numer identyfikacyjny:03083233, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Ústí nad Labem, sekcja C, wstawka 34288(zwana dalej „Administratorem“).

1.2. Dane kontaktowe Administratora są następujące: adres do doręczeń Výměna-displeje.cz s.r.o Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej info@wymiana-wyswietlacza.pl, telefon +420 417 639 502.

1.3. Administrator nie powołał inspektora danych osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do:

2.1.1. wykonania umowy między Państwem i Administratorem lub do podjęcia działań przez Administratora przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „Rozporządzeniem“);

2.1.2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, konkretnie w szczególności wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawę nr 235/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, Ustawę nr 586/1992 w sprawie podatku dochodowego, z późniejszymi zmianami, i Ustawę nr 563/1991 Dz.U. Rep. Czeskiej o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy między Państwem i Administratorem, w tym dostawy towarów i rozwiązywanie praw z tytułu odpowiedzialności za wady lub wdrożenia środków przez Administratora przed zawarciem takiej umowy oraz wypełnienie powiązanych obowiązków publicznoprawnych przez Administratora.

3.2. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania skutków praw i obowiązków wynikających z umowy oraz następnie w okresie niezbędnym do celów archiwizacji zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa, ale nie dłużej niż przez okres ustalony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą spółki spedytorskie i inne osoby uczestniczące w dostawach towarów lub realizacji płatności na podstawie umowy sprzedaży, oraz osoby świadczące dla Administratora usługi techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym eksploatacja oprogramowania i przechowywanie danych. Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zapewniające prowadzenie rachunkowości.
5.2. Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych do celów wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być dalsze organy administracji skarbowej lub inne właściwe urzędy w przypadkach, gdy taki obowiązek nakładają na Administratora powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.3. Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju poza UE) lub organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

6.1. Na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu mają Państwo prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych, ewentualnie ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
6.2. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzaniem Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.
6.3. Nie mają Państwo obowiązku udostępniania danych osobowych. Pozyskanie Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym zawarcia i wykonania umowy i bez pozyskania Państwa danych osobowych zawarcie umowy lub jej spełnienie przez Administratora nie jest możliwe.